ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pôvodna norma OHSAS 18001 sa opierala o Britský štandard BS 8800 a bola národne akceptovaná ako národná norma, napr. STN OHAS 18001. Ďalším akceptovaním medzinárodných požiadaviek sa včlenila do širokej rodiny noriem integrovateľného obsahu (Annex SL) a od roku 2018 je tak problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci plne medzinárodne štandardizovaná ako ISO 45001. Systém manažérstva BOZP vychádza z kontextu organizácie a manažérstvo rizík vníma a rieši tak v rámci systému, ako aj v rámci jednotlivých procesov.


Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov, je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkajúce sa certifikácie, ktoré nenájdete na tejto stránke sú uvedené na hlávnej stránke www.gcerti.com/Certification, alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.